Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Pere Puigbert guanya el Premi Latitud DocsBarcelona 2022

Una experiència sensorial a la terra del vent que revela l’ànima d’una cultura que traspassa fronteres i generacions amb la força universal de la naturalesa.

Dirigida per Pere Puigbert, i produïda per David Gimbernat, ambdós professors del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia, El vent que ens mou, va guanyar també del premi Doc.España en la 66 Edició de la SEMINCI, i està seleccionada pel Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Mèxic.

Una dona gran i el seu besnét, un pastor i una noia que es dedica al cultiu de la poma: una experiència sensorial per la terra del vent. La bellesa de les imatges i la riquesa d’una banda sonora immersiva ens atrapen en el ritme de la vida quotidiana de l’Empordà profund. L’energia del vent connecta els habitants d’aquest petit territori del nord-est de Catalunya amb un patrimoni cultural únic que batega i es preserva a través del llegat entre generacions familiars.

 

Més informació

whatsapp