Grup de recerca en Anàlisi i Creació de Continguts Audiovisuals i Escènics en la Cultura Contemporània

L'objectiu principal d'aquest grup de recerca, és l'anàlisi i la producció de continguts en el context de les interseccions entre disciplines artístiques i les tecnològiques. Els integrants del grup han destacat fins ara per les seves trajectòries acadèmiques i professionals en relació a la producció i anàlisi de continguts audiovisuals i d'arts escèniques, així com en la docència en aquests camps. Aquesta representa una de les característiques especifiques de l'equip: la col·laboració entre qui analitza amb mètodes científics les produccions i, -donat el perfil del centre adscrit on sorgeix el grup d'investigació-, els professionals que, efectivament, s'encarreguen de la producció de continguts.

Línies de Recerca

La proposta que és fa amb la constitució del grup representa una aposta atrevida i novedosa, en el sentit que s’intenta plantejar, a partir d'un treball interdisciplinari, un tractament complert de les temàtiques d’interès del grup que es concretin en tres línies de recerca fonamentals: 

  1. INNOVACIÓ EN PEDAGOGIES:
    • PEDAGOGIES EN ARTS ESCÈNIQUES: Aquesta línia tindrà com objecte analitzar i investigar les noves formes d'ensenyament de les arts escèniques. En aquest cas, s'articularà a través del lideratge del responsable de l'àrea pedagògica i tindrà com objecte d'estudi la pròpia experiència de l'EU ERAM en la implantació del pla d'estudis del Grau en Arts Escèniques. Per aquest motiu, el seu desenvolupament serà paral·lel a la implantació dels estudis.
    • PEDAGOGIES EN JOCS I NOVES TECNOLOGIES APLICATS A LA INNOVACIÓ DOCENT: Aquesta línia tindrà com a objecte la recerca de l’ús dels jocs i les noves tecnologies — com a motivadors — aplicats a la innovació docent i als processos d’aprenentatge: l’aplicació de la creativitat a la pràctica docent; l’ús dels elements del joc dins les dinàmiques de classe; i la implementació de les noves tecnologies com a eina vehicular de continguts i seguiment.
    • PEDAGOGIES EN L'APRENENTATGE DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: Les competències transversals no es poden ensenyar en una assignatura, és un treball d'equip de tot el professorat implicat en un grau per aixó treballem per crear unes pautes de treball que permetin a tot el professorat treballar cap el mateix camí. Recolzat per eines de nova tecnologia on compartir les seves experiències.
  2. LA INTERTEXTUALITAT ENTRE LES NOVES TECNOLOGIES I LES ARTS ESCÈNIQUES: Aquesta línia de recerca s'assentarà en les àrees que engloben tot el conjunt de les arts escèniques (teatre, dansa, cinema i televisió) i aquelles disciplines vinculades als últims avanços audiovisuals i multimèdia.
  3. ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS: Aquesta línia tindrà com objecte l'anàlisi de les produccions audiovisuals i la seva contextualització, històrica política, artística i social. Aquí també es planteja el treball conjunt de les tres àrees del grup i aspira a abastar l'anàlisi d'una gran diversitat de productes audiovisuals, des de perspectives que van des de l'anàlisi del discurs, fins als mitjans de realització i finalment, l'impacte en el públic.

 

WEB DE RECERCA

 

 

Logotip ERAM