Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Mater inerta a Visons du Réel

El curtmetratge "Mater inerta", òpera prima d’Adrià E. Goy (Sant Dalmai, 1998), s'estrenà el passat 13 d'abril al festival Visions du Réel, un dels festivals internacionals més prestigiosos de cinema del real que se celebra anualment a Nyon (Suïssa).

L'òpera prima del director, treball final del Grau en Comunicació Audiovisual i Multmèdia, que cartografia el territori rural selvatà, proposa un viatge hipnòtic i místic per aquest paisatge reprenent les històries dels habitants i els indrets de la zona. La llavor del curtmetratge sorgí quan, caminant pels boscos de les Guilleries, una «dona d'una altra època» aturà Goy per preguntar-li si havia vist la seva gossa, que havia acabat de desaparèixer. «En aquell moment vaig sentir que aquella gossa no era tan sols la seva única acompanyant, sinó que era el signe d'una utopia extraviada», afirmà el director durant la presentació. Retratant la vida de la Teresa, que treballa en una granja a la falda del massís, el curtmetratge explora la progressiva tecnificació i desaparició dels vincles que els habitants mantenen amb aquest pacífic territori. El director engendra una faula humanista embruixada per fantasmes per captar l’esperit d’aquest paisatge. 


El curtmetratge ha comptat amb el suport de la productora gironina DDM Visual i la col·laboració de l'ICEC, l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i l'ECAM. Aquest s'estrenarà a Espanya en la secció oficial del Festival de Las Palmas de Gran Canaria al costat de deu curtmetratges internacionals el pròxim 27 d'abril.

Veure el tràiler

whatsapp