Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Ferran Altarriba membre del comitè científic "Academic Mindtrek 2022 Conference"

Ferran Altarriba va assistir al congrés Academic Mindtrek 2022 Conference, una conferència organitzada anualment, des de fa 25 anys, per part d'un consorci d'universitats fineses que congrega a investigadors/es de tot el món.

La conferència té com a objectiu ser un lloc de trobada per a investigadors, experts i pensadors en les àrees de tecnologies de futur, nous mitjans, i cultura digital; i està orientada tant a investigadors universitaris com a professionals de la indústria tecnològica. Els resultats de la conferència es publiquen dins del paraigües de l'Association of Computing Machinery (ACM), l'associació acadèmica més important del món en l'àmbit d'informàtica i noves tecnologies.

Aquest 2022 en Ferran ha participat en la conferència com a membre del comitè científic, liderant la gestió d'una de les àrees temàtiques de la conferència. És a dir, com a expert en la matèria, ha tingut la responsabilitat de seleccionar les contribucions (presentacions i articles) acceptades respecte al tema del qual s'ocupava per garantir la qualitat acadèmica de l'esdeveniment. El tema que han tractat des de la seva secció de la conferència són les Human-Nature Interactions: és a dir, les tecnologies que en el futur intervindran les nostres experiències a la naturalesa. S'han reunit a experts de tot el món per debatre com, en un futur no gaire llunyà, aquestes tecnologies poden afegir valor a les nostres interaccions amb la natura; no des d'una perspectiva tècnica sinó humana, ecològica i social.

Pàgina web de l'esdeveniment: https://www.mindtrek.org/

 

whatsapp