Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

El Col·lectiu Desasosiego amb "Un segundo bajo la arena", guanya al premi Moritz de Fira Tàrrega

El col·lectiu, format per alumnis del Grau en Arts Escèniques, s'endú el Premi MoritzBarcelona de Fira Tàrrega a la millor estrena d'arts de carrer 2022.

L'espectacle Un segundo bajo la arena del Col·lectiu Desasosiego ha resultat guanyador del Premi Moritz de FiraTàrrega a la millor estrena d'arts de carrer 2022. Aquesta peça forma part del programa d'acompanyament de processos de creació escènica Suport a la Creació. El guardó, que reconeix la bona tasca i la creativitat de les companyies, l'atorga la Fira en base al criteri dels professionals del sector acreditats en la darrera edició 2022.

Col·lectiu nascut arran d'un projecte acadèmic a l'Escola Universitària ERAM a partir de l'obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Tres dels integrants del nucli originari decideixen continuar amb el projecte i crear el Col·lectiu Desasosiego: Camille Latron, Àlex Solsona i Carla Coll, amb la col·laboració en aquesta peça de Gaspar Corts. 

El Premi Moritz 2022 de FiraTàrrega s'ha resolt gràcies al resultat d'una votació entre tots els professionals acreditats a FiraTàrrega 2022 que van veure les estrenes d'arts de carrer. Cal recordar que FiraTàrrega 2022 va acollir 60 companyies -15 de les quals formen part del programa Suport a la Creació-. L'edició 2022 va comptar amb la participació de 419 artistes provinents de 8 països, que van actuar en 25 espais d'exhibició diferents. La Fira 2022 va registrar 1031 professionals de 520 entitats de 25 països.

Més informació

whatsapp