Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Un dels valors de l’Escola Universitària de les Arts ERAM-UdG, és el de la igualtat i la lluita contra tota discriminació per raó de gènere, sexe o condició religiosa cultural o social.

A l’ERAM entenem la convivència, no com la simple coexistència, sinó com la necessària relació entre persones basada en l’empatia, el respecte i l’estima. Aquest compromís s’ha d’orientar a l’establiment de mesures d’informació, prevenció i actuació que ens permetin avançar cap a l’erradicació d’aquests fenòmens, la denúncia quan es produeixin, i l’acompanyament i la protecció de les víctimes.

En el marc d’una societat tecnològicament complexa, culturalment diversa i amb molts desequilibris socials, ens trobem davant de diverses formes d’exclusió, violència i assetjament per raó de sexe, gènere, sexualitat o condició religiosa, cultural o social, pràctiques que atempten contra la dignitat i la integritat de les persones. Davant d’aquests fenòmens és necessari el compromís actiu de totes les persones i institucions, per un projecte social igualitari i emancipador. Per fer-ho afectiu, treballem per promoure i consolidar aquests valors, entre el nostre alumnat, professorat i personal.

Si necessites ajuda o coneixes algú que la necessita posat en contacte amb la persona de referència del centre o envia’ns un correu a: 

igualtat@eram.cat

Atenció 24 h contra la violència masclista 900 900 120

 

Logotip ERAM

whatsapp