Presentació

A l’Escola Universitària ERAM portem més de 20 anys apostant per la millora continua de la docència, l’acompanyament dels alumnes i la investigació. Aquesta aposta no seria possible portar-la a terme sense l’esforç i el compromís de tots i cada un dels membres que formen l’ERAM.

Els estàndards de qualitat són les eines que permeten a la institució universitària evolucionar constantment sota els paràmetres de transparència, claredat i veracitat. D’aquesta manera, qualsevol persona que pertanyi, o no, a aquesta institució pot saber el funcionament intern, les propostes de millora, els resultats estadístics, etc.

El nostre objectiu és treballar per ser referents en estàndards de qualitat, transparència i docència, tot atenent les necessitats educatives de la societat. El nostre model educatiu cerca el desenvolupament d’individus lliures, independents, creatius, responsables i amb capacitat de fer una reflexió crítica i assertiva del seu entorn.

Els nostres graduats són professionals amb coneixements de comunicació, tècnics i creatius, capaços d'actuar en el camp de la comunicació audiovisual i multimèdia, que exigeix consolidar una mentalitat interdisciplinària a causa de la diversitat d'actuacions que necessiten l'ús de la tecnologia, els coneixements dels mitjans d'expressió, i la formació ètica i estètica adequada.

 

Comissió de Qualitat

L’òrgan més important en la gestió de la Qualitat a l’Escola Universitària ERAM és la Comissió de Qualitat de Centre (CQC) dirigida pel responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del Centre. La Comissió de Qualitat de l’ERAM s’encarrega d’impulsar i desenvolupar la política de qualitat a les àrees de docència, investigació i gestió, sometent a avaluació de manera sistemàtica i continuada a la institució. També la CQC ha de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ (Sistema de Gestió Intern de la Qualitat) a nivell de centre docent.

La Comissió de Qualitat de l’ERAM té la composició següent:

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat

Miquel Bisbe Fraixinó

Director ERAM

President de la CQCR

Responsable de Qualitat

 Natàlia Ferrer Roca  Professora

Coordinadora del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Suport Qualitat

 Francesc Font Andreu  Cap d’Estudis Cap d’Estudis del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia (GCAM)
 Eduard Molner Closas  Cap d’Estudis  Coordinador del Grau en Arts Escèniques (GAE)
 Jordi Márquez Puig  Professor GCAM  Representant PDI
 Judit Vidiella Pagès  Professora GAE  

Representant PDI

Cap de Recerca

 Júlia Recarens Bisbe Alumna GCAM  Representant estudiants
 Nekane Bea Blasco  Alumna GAE Representant estudiants
 Pau Rodríguez Carreño  Ex-alumne GCAM Representant estudiants
Eva Ferré Bernabeu  Ex-alumna GAE Representant estudiants
Jéssica Robles Gallego  Cap Secretaria Acadèmica Representant PAS
Jordi Xifra Triadú  Professor UPF Representant extern
Pilar del Acebo Peña  Tècnica GPA Membre del GPA (amb veu però sense vot)

 

La Comissió de Qualitat té encarregades diverses funcions, entre les que destaquen:

  • Vetllar per la correcta implantació de la política i els objectius de qualitat i els procediments necessaris en el seu desplegament al centre;
  • Vetllar pel correcte desenvolupament i seguiment de la qualitat dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions del centre;
  • Vetllar per la correcta implantació i desplegament dels processos del SGIQ a nivell de centre docent;
  • Vetllar per la definició i implantació dels plans de millora derivats dels processos de verificació, seguiment i acreditació de les titulacions.
  • A més, el Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010, estableix que tots els títols han de tenir un Sistema de Garantia de la Qualitat que permeti una gestió eficient i la millora dels títols oficials que permeti el procés d’acreditació.

Així doncs, segons les directrius marcades per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), els títols universitaris han de sotmetre’s a processos d’avaluació per a la verificació, seguiment i acreditació. Per aquest motiu el nostre Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de l’ERAM s’ha dotat de mecanismes de seguiment correcte i útil dels títols que s’imparteixen a l’ERAM que generen informació quantitativa i qualitativa que permeten prendre decisions per a la millora dels títols i de la gestió.


Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

La Universitat de Girona disposa d’un Sistema de Garantia Interna de qualitat (SGIQ) que va ser informat favorablement per ANECA l’any 2010. El sistema s'articula entorn del document d'Introducció al SIGQ i estableix els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de grau, màster i doctorat i dels instruments que asseguren i garanteixen la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

El model actual és comú per a tota la Universitat. Atenent al canvi de visió en el qual la qualitat recau de manera primordial en el centre docent, s’està portant a terme un procés de revisió per part dels centres docents per tal que esdevinguin un reflex fidel de la seva realitat particular.

Enllaç: SGIQ a la UdG

 

Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA)

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Grau en Arts Escèniques

 

Pla de Millora

L’Escola Universitària ERAM analitza el desenvolupament de les titulacions impartides i reflexiona sobre el seu funcionament. Aquesta reflexió es fonamenta tant en la informació pública com en les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ. Fruit de l’anàlisi valorativa, es detecten fortaleses i àrees per a la millora a les quals es dona resposta mitjançant la definició d’objectius i accions integrats en un Pla de Millora propi de l’escola. Aquests objectius de millora poden ser transversals de la universitat, generals del centre docent o específics per a una o vàries titulacions en concret.

La connexió entre el Pla de Millora i el SGIQ és clara. Les millores que es proposin en els procediments del SGIQ s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre i, a la vegada, les accions de millora detectades en el marc VSMA comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. Aquesta visió de conjunt entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en la ciclicitat de la millora contínua de les titulacions.

El seguiment d’aquest pla de millora recau en la Comissió de Qualitat del centre docent qui, en l’informe de seguiment anual, analitzen la situació de cada un dels objectius i accions de millora, tal com es descriu al procediment.

Enllaç: Pla de Millora ERAM
 

Indicadors

Els indicadors són els senyals quantitatius de l'evolució de les variables numèriques d’una titulació que fan referència des del nombre de matriculats a la taxa de rendiment acadèmic. Són l’eina bàsica quantitativa per a la reflexió de les titulacions.

Disposem de les següents fonts:

  • Indicadors de seguiment dins el Marc VSMA, que es poden trobar dins de la plana web de cada títol.
  • Plana web Dades i impacte , que recull les principals dades de gestió de la Universitat
  • Portal d’indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions (Winddat)
  • Portals EUC dades i EUC informes

 

Documents

Accés als documents

Logotip ERAM