Direcció

Miquel Bisbe

Representa oficialment a l’Escola Universitària ERAM. És el màxim responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del centre.

Àrea de Gestió Acadèmica i secretaria general

Jess Robles

L'Àrea de Gestió Acadèmica ofereix servei i atenció personalitzada a la comunitat universitària realitzant els processos vinculats a l'accés, l'admissió i la matrícula dels estudiants d'ensenyaments oficials. També realitza tràmits diversos (reconeixements, tancament d'actes de qualificació, tramitació de títols i Suplement Europeu al Títol, expedició de certificats, gestió acadèmica de la mobilitat...), la gestió econòmica de la matrícula i dels conceptes associats a aquesta i d'altres tràmits i la gestió de beques i ajuts dels estudiants de l'ERAM.

Àrea de Gestió Econòmica

Isabel Ros

L'Àrea de Gestió Econòmica s'ocupa de la gestió econòmica, financera i pressupostària de la Fundació Escola de Gestió (Escola Universitària ERAM). Elabora, impulsa i gestiona el pressupost general i el seu procés de tancament, i confecciona els comptes anuals. També s'ocupa de la comptabilització de les operacions de transcendència econòmica.

Àrea de Relacions Internacionals

Carolina Martínez

L'Àrea de Relacions Internacionals s'ocupa d'impulsar l'establiment de vincles institucionals amb altres universitats, centres i institucions nacionals i internacionals per al desenvolupament de projectes acadèmics i de coordinadora dels programes d'intercanvis internacionals (ERASMUS, Prometeu, Seneca) junt amb l'ORE (Oficina de Relacions Exteriors de la UdG).

Àrea de Comunicació Corporativa i Xarxes Socials

Cristina Guillot

Té a càrrec seu l'organització i la gestió de la informació i la projecció de caràcter institucional i el seu tractament i transformació en productes de comunicació, en qualsevol suport; el disseny i la implementació de nous canals i serveis de comunicació interna i externa i el suport, en aquests camps, a la comunitat universitària; el disseny de la identitat visual corporativa de la Universitat. També treballa per millorar el posicionament de la imatge corporativa a través de la gestió del web, les xarxes socials i els diversos canals digitals.

Àrea de les TIC

Ernest Forts

L'Àrea de les TIC proveeix tots els serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i els posa a disposició de la docència, la recerca i la gestió universitària. Aquests serveis impliquen tutelar, mantenir i instal·lar equips informàtics, xarxes i aplicacions, coordinar els espais web, campus virtual i plataformes docents a més de vetllar per les aplicacions específiques de gestió, el seu funcionament i adequació a les necessitats de la comunitat.

Àrea d’Informàtica i Web

Albert Sánchez

El Servei d'Informàtica té com a funcions donar suport a la planificació, la gestió, el control i la coordinació dels recursos informàtics de suport a la gestió, a la docència i a la recerca de la Universitat; la seva programació i explotació; la posada en marxa i el control de qualitat dels programes necessaris; el desenvolupament d'aplicacions informàtiques; la coordinació de la implementació de noves eines i projectes informàtics, i el manteniment de les aplicacions en funcionament.

Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals

Quim Gibert i Nita Buisán

L’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals s’ocupa de la gestió de les infraestructures i noves instal·lacions; dels serveis logístics de consergeria i manteniment; de l’atenció a l’usuari, tant presencialment com telefònicament; i d’altres serveis generals relacionats amb l’eficiència i la sostenibilitat dels equipaments.

Àrea de Màrqueting

Jess Robles

L'Àrea de Màrqueting és la responsable d'implementar les polítiques de captació, promoció i fidelització de la Universitat. Els principals objectius són la captació d'estudiants de nou accés de les titulacions oficials i de l'oferta de formació contínua i la fidelització dels estudiants actuals i dels públics prescriptors. És present a les fires, organitza la jornada de portes obertes, les xerrades d'orientació universitària, els tallers especialitzats i crea les campanyes de publicitat i les estratègies de dinamització.

Àrea de Relacions Institucionals

Natàlia Ferrer

Estableix els vincles amb els organismes i institucions en què participa l’Escola Universitària ERAM a més d’establir i enfortir les relacions de col·laboració amb empreses i institucions del territori. Altrament és l’àrea encarregada de l’elaboració i seguiment dels convenis de cooperació educativa.

Àrea de Qualitat

Miquel Bisbe

L'Àrea de Qualitat dóna suport als òrgans de govern de la UdG en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general de la universitat.

Àrea de Recursos Humans i de selecció

Miquel Bisbe

L'Àrea de Recursos Humans i Organització, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i dirigeix i coordina el Servei de PAS i el Servei de PDI. Altrament té com a funcions gestionar els processos de selecció de personal.

M'agradaria estar informat de les novetats

Subscriu-te al butlletí electrònic de l'ERAM